3. februára 2023

Ako získať certifikát ISO?

o je ISO? Čo je systém kvality?

Systém manažérstva kvality, budovaný podľa noriem ISO je súbor činností riadenia organizácie zameraný na dosiahnutie spokojnosti zákazníka. Systém zahŕňa viac ako len vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu vyhotovovaného diela alebo poskytovanej služby.

Zahŕňa všetky procesy vykonávané v organizácii, ktoré majú vplyv na kvalitu výsledného produktu a ovplyvňujú spokojnosť zákazníka (pacienta), ako napríklad riadenie procesu vzdelávania pracovníkov, údržby výrobných zariadení, postupov pri predzákazkovej príprave, nakupovaní materiálov a služieb, a mnoho ďalších.

Požiadavky normy sú z toho dôvodu všeobecné a budovanie systému manažérstva kvality si vyžaduje dôsledne zvážiť, ako ich v spoločnosti naplniť. Vybudovaný systém manažérstva kvality musí na jednej starne splniť požiadavky normy, avšak na druhej strane musí zohľadniť spôsob fungovania konkrétnej spoločnosti. Ak systém nezohľadňuje dostatočne špecifiká spoločnosti a zavedie do nej mnoho nepodstatných zmien, je veľký predpoklad, že jeho udržiavanie bude sústavne sprevádzané mnohými problémami.

Ako získať certifikát systému manažérstva kvality podľa noriem ISO?

Proces získania uvedeného certifikátu môžeme rozdeliť na dve etapy.

V prvej etape je potrebné systém vybudovať, čo predstavuje vypracovanie dokumentácie a zavedenie systému do praxe. Práve táto etapa je z hľadiska dlhodobého fungovania systému mimoriadne dôležitá a preto sa obvykle realizuje v spolupráci s externými konzultantmi. 

V druhej etape nezávislý certifikačný orgán v rámci previerky overí plnenie požiadaviek normy ISO a rozhodne o udelení certifikátu.

Certifikát je platný tri roky a po tomto období sa musí obnoviť, pričom sa opäť preveruje plnenie požiadaviek normy. Počas trojročného obdobia navštevuje certifikačný orgán spoločnosť obvykle v ročných intervaloch a v rámci krátkych previerok opäť overuje funkčnosť systému.

Aký je štandardný plán poradenstva pre získanie ISO certifikátu?

Štandardný plán poradenstva a vzdelávania pri zavádzaní systému manažérstva kvality  podľa normy napr. STN EN ISO 9001 vo Vašej spoločnosti môže vyzerať takto

Popis činnostičasčasčas
Analýza existujúceho stavu riadenia kvality  
Vypracovanie dokumentácie systému manažérstva kvality
Školenie pracovníkov o zavádzanom systéme manažérstva kvality  
Zavádzanie systému manažérstva kvality 
Školenie interných audítorov kvality  
Interné audity kvality  
Príprava spoločnosti na certifikáciu  
Predpokladaný termín certifikácie